De huidige regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat er per regio een plan wordt gemaakt om de energietransitie concreet uit te werken. Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders bedenken samen een doelmatige aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.

De Omgevingswet, de regionale energiestrategie en het warmtetransitieplan helpen lokale overheden om de energietransitie vorm te geven. Zes adviesbureaus op het gebied van energie, ruimte en omgeving hebben samen een visie opgesteld hoe deze instrumenten te gebruiken. De volledige tekst lees je in hun Handreiking Lokale instrumenten voor de energietransitie.

regionale energiestrategie

Wat staat er in de regionale energiestrategie?

De adviesbureaus stellen voor dat een regionale energiestrategie in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Wat is de huidige energievraag op het grondgebied?
  • Hoe zal de energievraag zich verder ontwikkelen tot het doeljaar, als we kijken naar de realistisch te verwachten energiebesparing, trends in energiegebruik en demografie?
  • Wat is voor het grondgebied de potentie voor de opwek van duurzame energie, als we kijken naar de ruimtelijke kenmerken van het gebied?

Pilot regionale energiestrategieën

In 2016-2017 hebben zeven regio’s in Nederland al een pilot gedraaid met het opstellen van zulke regionale plannen in de pilot regionale energiestrategieën. Omdat deze erg van elkaar verschilden, waren ze moeilijk met elkaar te vergelijken. Om de landelijke energietransitie te versterken, bevelen de adviesbureaus aan om dezelfde methodiek en kentallen te gebruiken.

Meer informatie over de Pilot en hoe de regio’s hun energiestrategie hebben vormgegeven vindt u op regionale-energiestrategie.nl en de factsheet met een vergelijking van de verschillende strategieën en aanpakken.