Hoe (her-)gebruik je restwarmte van een ijzergieterij?

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Ecovat maakte een technisch ontwerp voor warmteopslag met uitkoppeling restwarmte voor VDL Castings in Heerlen.

Restwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie

De verduurzaming van de energieproductie in Nederland wordt vaak geassocieerd met het bouwen van windmolenparken en zonnepaneel velden of individueel op woningen. Om de klimaatdoelstellingen [90% CO2-reductie in 2050] te realiseren zullen er naast de bronnen wind en zon meerdere bronnen gebruikt gaan worden.

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een bestaand industrieel proces en daar niet meer economisch rendabel te gebruiken is. Met name de grote industrie beschikt over grote hoeveelheden restwarmte met een aantrekkelijk temperatuur. Deze restwarmte krijgt waarde door dit afvalproduct in te zetten voor gebouwverwarming en de productie van warm tapwater in de gebouwde omgeving.

Ecovat heeft in samenwerking met Mijnwater de haalbaarheid onderzocht om restwarmte uit het koelproces van de rookgasbehandeling bij VDL Casting Heerlen B.V. af te tappen en nuttig in te gaan zetten in Cluster D van het Mijnwater netwerk.

Uit de haalbaarheid is naar voren gekomen dat de potentie aan restwarmte afhankelijk is met het aantal ploegen waarmee productie gedraaid wordt. In basis wordt productie gedraaid met 1 ploeg, stijgt de vraag naar gietstukken dan kan er opgeschaald worden naar 3 ploegen. De potentie aan te oogsten restwarmte bij VDL ligt tussen 20 en 48 TJ. Dit is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse warmtevraag voor 550 tot 1.300 woningen.

Door deze restenergie bij de industrie te oogsten wordt indirect CO2-reductie gerealiseerd. Door de afgevangen restenergie in te zetten voor het verwarmen en/of koelen van woningen wordt voor elke geleverde GJ restwarmte 56,6 kg/CO2 in vergelijking met aardgas gereduceerd. Door het intermitterende proces en wisselende warmtevraag zijn er periodes waarbij meer restwarmte vrijkomt dan gevraagd wordt. Door een Ecovat aan het energienet toe te voegen kan deze restwarmte opgeslagen worden. Hierdoor kan een groter aandeel restwarmte worden geoogst en ingezet voor ruimteverwarming en warm tapwater levering. Door inzet van restwarmte vanuit VDL kan een CO2 reductie, afhankelijk van het aantal ploegdiensten bij VDL, gerealiseerd worden van 1.100 en 2.750 ton/jaar.

Wanneer naar de restwarmte potentie in heel Nederland gekeken wordt loopt dit, gebaseerd op diverse studies, uiteen van 57 tot 100 PJ [ca. 6-10% van de Nederlandse warmtevraag]. Restwarmte kan een aanzienlijke bijdrage leveren om de klimaatdoelstellingen te realiseren.