Lokale instrumenten voor de energietransitie

EcovatArtikelen, Duurzame warmte, Nieuws

De transitie van fossiele naar duurzame energie zorgt voor grote veranderingen. Om deze veranderingen op gemeentelijk niveau vorm te geven, introduceert de Rijksoverheid nieuwe lokale instrumenten voor de energietransitie.

Zes adviesbureaus op het gebied van energie, ruimte en omgeving hebben onderling een visie opgesteld hoe deze instrumenten op een gelijke wijze te gebruiken. Lees hier het volledige rapport.

De Rijksoverheid wil in 2050 een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. De CO2-uitstoot moet tot bijna nul worden beperkt, woningen en gebouwen worden aardgasvrij. Er verandert veel in de leefomgeving van mensen.

Boven de grond komen meer windmolens en zonneparken. Alle 7,5 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen met gasaansluiting krijgen een alternatieve warmtebron, isolatie en installaties. Ook onder de grond moet er veel veranderen. Distributie van elektra, warmte, hernieuwbaar gas en CO2-opslag, warmtelevering en opslag van energie.

Lokale instrumenten voor de energietransitie

lokale instrumenten voor de energietransitie

Bron afbeelding: Handreiking lokale instrumenten voor de Energietransitie

De Omgevingswet, de regionale energiestrategie en het warmtetransitieplan kunnen door overheden worden ingezet om de energietransitie beleidsmatig vorm te geven en ruimtelijk in te passen. Hieronder worden ze kort toegelicht.

Of lees direct meer over

De Omgevingswet

De Omgevingswet biedt kansen om de energie- en warmtetransitie van steden, dorpen en wijken te versnellen. De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht simpeler. Het wordt makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De huidige 26 wetten over onze leefomgeving worden gebundeld in één wet, met één loket en één procedure. Meer over de Omgevingswet.

De regionale energiestrategie

De huidige regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat er per regio een plan wordt gemaakt om de energietransitie concreet uit te werken. Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders bedenken samen een doelmatige aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. Meer over de regionale energiestrategie.

Het warmtetransitieplan

In een warmtetransitieplan geeft een overheid per wijk aan welke alternatieve warmtevoorziening zij in een gebied verwacht en wanneer deze gerealiseerd moet zijn. De warmtevoorziening voor een wijk kan ruimtelijke gevolgen hebben. Daarom is het handig om bij het maken van een warmtetransitieplan aansluiting te zoeken met de regionale energiestrategie. Meer over het warmtetransitieplan.

lokale instrumenten voor de energietransitie