Privacyverklaring

Versie van 31 augustus 2018

Ecovat* (“wij”, “we”, “ons”, “onze”) vindt uw privacy belangrijk. Daarom doen wij alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Vanwege volledige transparantie hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Als onderneming zijn wij verplicht om u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens en de ‘digitale sporen’ die u achterlaat. Dat doen we in deze privacyverklaring. Wij hebben ons best gedaan om deze duidelijk, transparant en makkelijk toegankelijk te maken. Mocht u toch een vraag hebben, dan kunt u altijd een mail sturen naar info@ecovat.eu. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met ons deelt:

 1. online als u de website www.ecovat.eu van Ecovat bezoekt.
 2. offline als u informatie met ons deelt, bijvoorbeeld tijdens een evenement om later contact met u op te nemen.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website. Ook wanneer u offline gegevens met ons of een vertegenwoordiger van Ecovat deelt, gaat u akkoord met dit Privacy Statement. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Ecovat® Seasonal Thermal Energy Storage, gevestigd te Poort van Veghel 4946 Toren 1, 6e verdieping, 5466 SB Veghel, kvk-nummer: 59541091.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.
Wij geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met nettiquette (internet-etiquette).
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

De informatie die verzameld wordt

Op deze website verzamelen of ontvangen we twee soorten informatie:

1. Persoonsgegevens die u actief verstrekt

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of een Ecovat e-mailadres, geeft u ons een naam en e-mailadres. Soms vragen we u om het onderwerp van uw vraag en het bedrijf waarbij u werkt door te geven. Deze informatie is bedoeld om u zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn en uw vragen te beantwoorden.

In geval van een offerte of een aankoop, vragen wij om uw voornaam, achternaam, straatadres en bedrijfsgegevens. Dit is om uw offerte of factuur netjes op te kunnen maken en deze, indien nodig, fysiek op te kunnen sturen. Uw telefoonnummer en e-mailadres vragen wij om u te woord te kunnen staan.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch worden doorgegeven

Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer en apparatuur aan onze computer doorgegeven. Zoals het door uw gebruikte IP-adres, besturingssysteem en internet browser. Dit zijn cookies waarvoor u ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen u de website bezocht. Voor meer informatie over cookies op deze website verwijzen wij u door naar de Gebruikersvoorwaarden.

Hoe worden uw gegevens gebruikt voor mail

Wij sturen u alleen product- en dienst gerelateerde mails, voor het beantwoorden van vragen of publiciteitsgerelateerde zaken.

Op dit moment sturen wij geen nieuwsbrief. Indien wij dit in de toekomst gaan doen, zullen wij u nooit zomaar op een e-maillijst zetten. U krijgt de nieuwsbrief alleen als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Als u bij ons bijvoorbeeld een thesis, e-book of whitepaper downloadt, ontvangt u deze per e-mail. Wij zullen u daarna niet automatisch onze nieuwsbrief toe gaan sturen. Mogelijk ontvangt u in de toekomst wel een e-mail waarin wij vragen of wij dit mogen doen.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • bank, vanwege de verwerking van betalingen
 • facturatie- en boekhoudprogramma, om facturen te sturen en administratie bij te houden
 • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Google Analytics en Hotjar (geanonimiseerd), voor de analyse van bezoek en gebruik van de website

Ook kunnen uw gegevens gezien en mogelijk gebruikt worden door partijen aan wie wij werk uitbesteden. Bijvoorbeeld technische support, marketing support en office support. Deze partijen zijn uiteraard verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Externe links en samenwerkingspartners

Op deze website staan soms links naar externe websites en samenwerkingspartners. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Wij raden u aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als u deze sites bezoekt.

Bezwaar en toestemming

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ecovat.eu.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Informatie die u openlijk deelt op websites of social media

Er zijn plekken waar wij op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van uw privacy. Daarom wijzen wij u er graag op zodat u zich hiervan bewust bent. Alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op blogs en op social media – kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten Ecovat. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over dit Privacy Statement

Wij houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@ecovat.eu met ‘privacy statement’ in de onderwerpregel.

Ecovat Werk B.V.
Poort van Veghel 4946
5466 SB Veghel

E: info@ecovat.eu
T: +31 413 33 41 41

* Onder de roepnaam Ecovat vallen ook Ecovat® Seasonal Thermal Energy Storage, Ecovat® Werk BV, Ecovat® IP BV, Ecovat® Nederland BV, Ecovat België BVBA.