Met de nieuwe Omgevingswet helpt de Nederlandse overheid gemeenten met de energietransitie. Zij hebben hierin een cruciale rol. Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda is een enorme opgave. Voor 2050 moeten we overgeschakeld zijn van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. 

nieuwe omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet helpt gemeenten met energietransitie

De Omgevingswet biedt kansen om de energie- en warmtetransitie van steden, dorpen en wijken te versnellen. De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht simpeler. Het wordt makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De huidige 26 wetten over onze leefomgeving worden gebundeld in één wet, met één loket en één procedure.


Met de nieuwe omgevingswet wil de overheid:

  • De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, natuur en milieu beter op elkaar afstemmen.
  • Duurzame projecten in onze fysieke leefomgeving stimuleren.
  • Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om beleid af te stemmen op hun behoeften en doelstellingen.

De Omgevingswet gaat in 2021 in

De omgevingswet is nog in voorbereiding, maar de hoofdlijnen liggen vast. In de definitieve wet in 2021 kan de tekst anders zijn. 

1. Energie wordt integraal onderdeel van het omgevingsbeleid.

Gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen. De Omgevingsvisie maakt de ruimtelijke impact van de energietransitie zichtbaar en houdt onder andere rekening met ruimtelijke kwaliteit, geluid en natuur.

2. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden.

Bijvoorbeeld strengere eisen stellen aan energieprestaties van gebouwen of zelf kiezen om nieuwbouw niet op aardgas aan te sluiten.

3. Inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij het maken van beleid.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn gemeenten verplicht om inwoners te betrekken. Bijvoorbeeld met inspraakavonden en denktanks.

4. Gemeenten krijgen nieuwe instrumenten om de energietransitie te faciliteren.

De Omgevingswet komt met een aantal nieuwe instrumenten, zoals de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, de regionale energiestrategie en het warmtetransitieplan.