De Rijksoverheid wil dat gemeenten een warmtetransitieplan opstellen. Het warmtetransitieplan is bedoeld om richting te geven aan beleid en acties van gemeenten, provincies en belanghebbende partijen.

Warmtevisie

Overschakelen naar 100 % duurzame energie en verwarmen zonder aardgas brengt grote veranderingen met zich mee. Elke gemeente zou een visie moeten hebben op hoe zij dat binnen 30 jaar gaan bereiken. Voorafgaand aan het warmtetransitieplan, kunnen gemeenten daarom een warmtevisie opstellen. Hierin staan gezamenlijke uitgangspunten en globaal inzicht in welk alternatief voor aardgas waar het meest geschikt is. De warmtevisie geeft focus en richting voor gedetailleerdere keuzes.


warmtetransitieplan

Het warmtetransitieplan

In een warmtetransitieplan geeft een overheid per wijk aan welke alternatieve warmtevoorziening zij in een gebied verwacht en wanneer deze gerealiseerd moet zijn. De warmtevoorziening voor een wijk kan ruimtelijke gevolgen hebben. Daarom is het handig om bij het maken van een warmtetransitieplan aansluiting te zoeken met de regionale energiestrategie.

In een warmtetransitieplan staat bijvoorbeeld:

  • Analyse van de huidige situatie
  • Potentiële warmtebronnen in de regio
  • Mogelijkheden voor alternatieve verwarming per wijk
  • Welke alternatieven het meest effectief en efficiënt
  • Stappenplan om de alternatieven te realiseren

De overheid heeft geen vaste opzet vastgesteld en het plan heeft geen juridische status.

Bron: Handreiking Lokale instrumenten voor de energietransitie