Waarom is het lokaal oogsten van duurzame warmte belangrijk?

Ruud van den BoschArtikelen, Duurzame warmte, Nieuws

zonnecollectoren lokaal

We bevinden ons middenin de energietransitie. Hierin gaan we van centraal, fossiel opgewekte energie naar duurzaam en decentraal opgewerkte energie.

Warmte laat zich minder makkelijk over lange afstanden transporteren dan elektriciteit. Daarom is het van belang om duurzame warmte dichtbij de warmtevraag op te wekken voor het verwarmen van gebouwen en voor warm tapwater.

Bron afbeelding: Jaarverslag Eneco

Hoe kunnen we dit toepassen in een 100% duurzame warmtevoorziening?

Door warmte te oogsten wanneer deze beschikbaar is (voornamelijk in de zomer) en vervolgens op de slaan in het Ecovat, kan deze warmte in de winter gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen en voor warm tapwater. Dit kan met zonnewarmte.

Workshop zonnewarmteprojecten met warmte-opslag

Op vrijdag 22 september organiseerden Zonneboiler Pro, DKC totaaltechniek en Ecovat een workshop over zonnewarmte-projecten met warmteopslag. Waarom en hoe kunnen we dit toepassen in een 100% duurzame warmtevoorziening? Verschillende partijen uit de duurzame gebiedsontwikkeling, warmte-industrie en tuinbouw waren geïnteresseerd in de mogelijkheden.

“Met zonnewarmte kunnen we lokaal en efficiënt warmte opwekken.”

Zonnewarmte oogsten kan met zonnecollectoren. Dit zijn geen PV panelen, maar wekken warmte op in plaats van elektriciteit.


Voor verschillende grootschalige projecten berekende Ecovat de potentie voor lokale duurzame opwekking.

“In de projecten wordt meer dan 50% van de jaarlijkse warmtevraag lokaal opgewekt met zonnewarmte.”

In de overige lokale warmtevraag kan worden voorzien door warmte op te wekken met warmtepompen. Deze warmtepompen zullen de warmte produceren op het moment dat er zonne- en wind-energie beschikbaar is op het elektriciteitsnet.

Voor de uitwerking naar praktische toepassing werkt Ecovat samen met de specialistische partijen Zonneboiler Pro en DKC totaaltechniek, die 75% van de gehonoreerde SDE projecten in 2017 hebben aangevraagd.

Enkele voordelen van zonnewarmte in combinatie met Ecovat:

1.    Efficiënte warmteopslag met Ecovat vergroot het zonnewarmtepotentieel in Nederland

Zonnewarmte komt nu vooral voor in toepassingen die een continue vraag naar warmte hebben door het jaar heen. Bijvoorbeeld industriële processen of warm tapwater voorzieningen.

Door warmte efficiënt op te kunnen slaan in de zomer en te bewaren voor de warmtevraag in de winter, is de potentie voor zonnewarmte in Nederland veel groter. Ecovat kan dit faciliteren.

2.    Maximale benutting van beschikbare ruimte in Nederland

De verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland is niet alleen een technisch/economische uitdaging maar vooral ook een ruimtelijke, aangezien we beperkte ruimte beschikbaar hebben.

Zonnecollectoren hebben de hoogste energie opbrengst per m2 en hebben wat dat betreft de voorkeur indien er een warmtevraag nabij is. PV of PVT panelen zijn niet uitgesloten en hebben projectafhankelijke voordelen.

3.    Duurzame gebiedsontwikkeling

Een duurzame warmte en koudevoorziening voor een gebied, maakt het vastgoed duurzaam, waardevast en toekomstbestendig.

Door middel van een hoge zonnefractie voor het lokale warmtenet, krijgt het warmtenet een hoog “Equivalent Opwek Rendement” (EOR) (Zie EMG regeling RVO). Dit betekent een EPC reductie van het vastgoed dat aangesloten is op het duurzame warmtenet. Ecovat kan hierdoor zeer duurzame warmtenetten realiseren.

4.    SDE subsidie voor zonnewarmte

Er is SDE subsidie voor zonnewarmte beschikbaar. De vergoeding per kWh wordt per jaar afgebouwd dus projecten kunnen het beste zo snel mogelijk ingediend worden. Ecovat kan dit samen met Zonneboiler Pro en DKC aanvragen.

Het oogsten van lokale warmte met zonnewarmte is dus belangrijk om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening.

Meer weten?

Meer weten over een duurzame warmtevoorziening met warmteopslag? Neem contact op met Ruud voor meer informatie, of lees verder over warmteopslag.