VALCOE: Value Adjusted Levelized Costs of Energy

Content EcovatArtikelen, Nieuws

VALCOE Value Adjusted Levelized Costs of Energy

Value Adjusted Levelized Costs of Energy (VALCOE)

VALCOE: Om kosten en waarden van technologieën in een energiesysteem te omschrijven (VALCOE).

Dit artikel beschrijft kort drie kengetallen welke gebruikt kunnen worden om de kosten en waarden van energie afkomstig van verschillende bronnen te omschrijven, namelijk:

  • LCOE: Levelized Costs of Energy (LCOE),
  • LACE: Levelized Avoided Cost of Energy (LACE) en,
  • VALCOE: Value Adjusted Levelized Costs of Energy (VALCOE).

Het eerste kengetal betreft Levelized Costs of Energy (LCOE). De eenheid van dit kengetal is €/MWh. Om dit kengetal te bepalen worden alle kosten die gemaakt moet worden om deze energiebron operationeel te krijgen én houden opgeteld en gedeeld door het totaal aantal MWh dat geproduceerd zal gaan worden. De kosten bestaan uit investeringskosten, onderhoudskosten en brandstofkosten. Dit kengetal beschrijft de aan de energiebron gerelateerde kosten die gemaakt moeten worden om 1 MWh te kunnen produceren.

Het tweede kengetal betreft Levelized Avoided Cost of Energy (LACE). De eenheid van dit kengetal is eveneens €/MWh. Dit kengetal geeft aan wat de kosten per MWh zullen zijn wanneer de energiebron níet gebouwd wordt. Indien de energiebron niet gebouwd wordt, dan kan de energie bijvoorbeeld ingekocht worden op de markt en via het elektriciteitsnetwerk naar de gewenste locatie getransporteerd worden. Ook hier zijn kosten aan verbonden; bijvoorbeeld kosten voor infrastructuur, het verzwaren van elektriciteitskabels. Dit kengetal beschrijft de aan het energiesysteem gerelateerde kosten om op een bepaalde locatie de beschikking te hebben over 1 MWh.

Wanneer LCOE kleiner is dan LACE, dan zal de energiebron gebouwd worden. Wanneer LACE kleiner is dan LCOE dan zal geïnvesteerd worden in het systeem. LCOE beschrijft de kosten van een energiebron en laat dus ook zien wat deze energiebron minimaal op moet brengen. LACE beschrijft enerzijds de vermeden systeemkosten en anderzijds (vanuit het perspectief van de investeerder van de energiebron) de waarde en daarom ook de maximale kosten van die energiebron.

Het derde kengetal betreft Value Adjusted Levelized Costs of Energy (VALCOE). Ook de eenheid van dit kengetal is €/MWh. Waar het bij LCOE om kosten en bij LACE om waarde gaat, worden in dit kengetal kosten en waarde gecombineerd. Dit kengetal wordt bepaald door het optellen van de kosten van de technologie (LCOE) en de correctiewaarden m.b.t. de geproduceerde energie, de beschikbare capaciteit en de beschikbare flexibiliteit.

De correctiewaarde is het verschil tussen de waarden voor de technologie en de gemiddelde waarde van het systeem. Wanneer één van de waarden van de technologie relatief hoog is t.o.v. de corresponderende gemiddelde waarde van het systeem zal de correctiewaarde hoog zijn en dus zal het kengetal VALCOE hoog zijn. Wanneer één van de gemiddelden waarden van het systeem relatief hoog is t.o.v. de corresponderende waarde van de technologie zal de correctiewaarde laag zijn en dus zal het kengetal laag zijn.

Dit kengetal beschrijft dus de combinatie van het aan het energiesysteem gerelateerde kosten en waarden om op een bepaalde locatie de beschikking te hebben over 1 MWh.

Berenschot beschrijft in het rapport “Systeemconsequenties van Ecovat” vermeden systeemkosten. Deze vermeden kosten worden beschreven in € per GJ geleverde warmte. Zo kan op piekcentrales maximaal 2,4 €/GJ bespaard worden, op netverzwaring maximaal 8,5 €/GJ en op het totale energiesysteem maximaal 9,8 €/ GJ.

Zie ook: Artikel minder kosten netverzwaring en piekcentrales per Ecovat project
Dit komt overeen met respectievelijk EUR 41, 144 en 167 k€ per Ecovat per jaar. 

Deze getallen zijn een indicatie van de waarde van energie, capaciteit en flexibiliteit in een toekomstig energiesysteem.

Berenschot beschrijft in een tweede rapport voor een 100% duurzaam Nederlands energiesysteem, het effect van meer/minder opslag en verschillende type opslag (kort, lang (waterstof)) op de totale verliezen (curtailment en opslagverliezen). Uit dit onderzoek blijkt dat het opslaan van overschotten duurzame energie in de vorm van waterstof voor thermische doeleinden niet optimaal is. Er is namelijk een beter alternatief en dat is de duurzame energie omzetten in warmte en opslaan in een thermisch vat.

De studie laat zien dat in het thermische scenario met een Ecovat er minder duurzame energie nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Er is ongeveer 3,0 GW meer wind nodig in het waterstofscenario, oftewel er zijn meer verliezen in het elektrische scenario met waterstofopslag.

Deze schetsmatige oefening, zou verder uitgewerkt kunnen worden naar een meer gedetailleerd energiescenario voor Nederland en een aantal specifieke case studies waarin opslag methodes vergeleken worden. Ook zouden de resultaten gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling en het vormgeven van steunmaatregelen voor opslag.

In vergelijking met LCOE en LACE geeft VALCOE beter inzicht in een investering. Niet alleen de kosten worden beschouwd; en niet alleen de waarde wordt bepaald. VALCOE combineert kosten en waarde op basis waarvan de meest geschikte technologie gekozen kan worden.

In samenwerking opgesteld met Ir. Wiet Mazairac, head Ecovat R&D department.